MIJN Privacyverklaring

Algemeen:

MIJN Fysio Heerlen neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Algemene Verordering Gegevensbescherming:

MIJN Fysio Heerlen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De belangrijkste bepalingen omtrent privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Bovenstaande brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy erklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van patiënten worden door MIJN Fysio Heerlen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces en financiële afhandeling hiervan;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische)  training

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst 
 • (Medische) training

Welke gegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MIJN Fysio Heerlen de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw huisarts en andere zorgverleners
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN/ID- of paspoortgegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 •  Beeldmateriaal
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of per telefoon.

Hoe lang worden de privacygegevens bewaard?

Conform de WGBO zijn wij verplicht om uw gegevens 15 jaar na beëindigen van uw behandelovereenkomst te bewaren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij oa. gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

Binnen de EU​

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

​Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

​Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MIJN Fysio Heerlen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens

MIJN Fysio Heerlen
Huskensweg 37a
6412 SB Heerlen

T 045 572 13 23
info@mijnfysioheerlen.nl
www.mijnfysioheerlen.nl

Wij werken nauw samen met lokale verwijzers, zoals huisartsen, overige zorgverleners en Zuyderland ziekenhuis. Wij verstrekken uw medische gegevens uitsluitend indien strikt noodzakelijk en met uw toestemming.